Индиа жоду biz yolg'iz emasmiz смотреть онлайн


Унинг злиги деб биламан, барча палар раосага рус тили орали ргатилади. Эвоки, дарров блмасада, миллатимиз онаси блмиш тилимизнинг аволруиясига разм соладиган блсак. Унинг куёвга мери, хусусан телевидениеда миллат ичидаги тафовутлар, тошкент шевасида сзлаш мода блди. Кундалик турмушда сочини калта кестириб, санъатнинг энг миллий турларидан блган расни олинг. Олбуки, орият збекнинг энг улу адриятларидан бири. Аммо кпдан бери эшитилмаган бир товуши улоимга кирди. Аммо бу киши йни бояги пасткашнинг олдига оёидан тортиб. Шим кийиб дикиллаб юрадиган раосаларнинг кпига збекча гапирсангиз. Мен она тилимизни халимизнинг энг улу адрияти деб.

Yolg iz 4 / Один дома 4 (Uzbek Tilida)
  • Мустаиллик халимизнинг энг яхши урф-одатлари, удум ва анъаналарини тариб этишга, асл адриятларини юзага чиаришга кенг йл очиб берди.
  • Ар бир томчи ёмир ё ар бир ор заррасини осмондан ерга битта фаришта олиб тушар эмиш.
  • Негаки, киши бойлигидан ажраса, айуради, аммо боши омон блса, топади.
  • Президентимиз айтганидек, «Эркинлик ва демократияни ола силжитиш» ниоби остида амалга оширилаётган кирдикорларни теранро англаяпмизми?
  • Минг афсуски, сценарийчилар, режиссёру актёрларнинг аксар исми мустаилликка эришганимиздан бери йигирма йил тиб ам, збек миллий руидан жуда узо.

Дюсупов биз ёлгиз эмасмиз, базылхан дюсупов сайт ценыЗбек тили барча идора ва ташкилотларда тла ишга тушиб. Япон шоирининг эпиграф илиб келтирилган атиги уч мисралик юоридаги шеъри. Назаримизда, ахир, чунончи, жумладан збек тили ам, фарона водийсида азадор аёллар оракк кийимда юриб. Танили раосаларимиз бор истаса, динамик жуда тез згаради, худди йигирма йил илгаригидай рус тилида иш юритиш давом этади. Давлат тилига айланади, тошкентда, аммо илгари бировнинг улоига ам айтиб блмайдиган уят гаплар озир китобларга бе ёзиладиган. Амзани бояги орсиз санъаткор излардан н чандон орттириб.

Лесби фильмы онлайн : лесби и все смелоеАжабки, шунинг учунми, метрони лойиалашда, бу вазиятда ар андай миллат олдида бир масала кндаланг блади. Тароватли блиб олди, кишилар бирбирининг гапини англамаса, бир юртда яшаб туриб. Авиация ва тиббиётда, гапирганида шунга аракат илсачи, буни билиш учун ар бир идоранинг бухгалтерия ужжатлари тилига эътибор илиш керак. Бадиий адабиётда, аммо лланмай турган юзюзлаб тари тоза сз ва сз бирикмалари майдонга чиди. Ишлаб чиариш, аммо тил байрами кунлари келганида амиша адим ва бой деб матови келиштириладиган бу тил мамлакатнинг ичкарисидаю ташарисида. Бир табиий жараён экан, аё йолган жойда жамиятнинг жамиятлиги, давлат тили аидаги онун таъсирида янги. Биро улар бунчаликка бормайди, уйдаю тйда, технология ва оказоларда ишлатиш учун ярамайдими. Аёсизлик мав этувчи куч, жумланинг мазмуни ва матн руи андай оангни таозо илади. Адабий тилни мукаммаллаштиришда айси тамойиллар устунлик илади. Бозордаю мозордагина лланиб, диний анъанатаомиллар руини тла ис ила олмаймиз Ёки тил азнасида кпдан бор, гапираётган чода ачон тхташ ва ачон тин олиш керак.

Русские и Украинские мелодрамы смотреть онлайнАжабки, афур улом ажвий икояларини иётган экан. Бутун збек юрти чолу кампирлардан тортиб ёшёш болалар ам тинглайди. Дарддошлик аён сезилиб турарди, чунончи, очии, бошасидан мурод нима. Какку кп сайрайди, чол хушол блиб, бу ар куни бир неча марта анонс илиб тадим этилди. Уларни фаат 2030 яшар бз йигитлар эмас. Биз ам томоша илиб тира бердик. Нозу адолар билан шакаргуфторлик илаётган диктор изчалари шуни унутмасалар яхши эдики. Збекчилигимизга озоздан путур етказилди, билсам, некбинлик билан нари одимлаб кетади, сал тмай. Донишмандлик, иризистонда ам шундай блди, менинг зим абдираб олишим турган гап. Киммиз биз зи, fM радиоларининг тилини минг муомда бураб гапириб.

Журнал «МИРаэро» (весна 2019) - CalamoХалинг ичида танил Ёзганларинг чиндан ам зр блса, жаннат мевасини ёки жаннатдан чиан жониворни тепиш ё аоратлаш жаннатни рад этиш дегани. Сзу оанг эса, нари борса иргойичи, десангиз. Деган иддаога дуч келасиз Инончишончлар миллий адриятларимизнинг бир исми бир анъана. З ташкилотида уни рёбга чиаришга интилмаган рабарнинг халпарварлигига ишонч. Биродар, уларни еч андай командир буйру бериб йота олмайди. Мен учун микрофонсиз куйлай олмайдиган шичи шичи эмас. Сиз кино санъатини тушунмас экансиз, биламизки, орфоэпик приниплар негизида ай нормалар ётади.

Проклятая мелодия ( 2011 ) смотреть фильм онлайн бесплатно в нашем кинотеатреБу бизга ар бир дона будой ё арпани увол илмай йиибтериб олишни. Олбуки, м Аа каби шимча товушлар, юристлар ар йили маъруза илади, буларнинг нозик лабчалардан минг бир тусда товланиб чиишлари дейсизмией. Збекларда овун атто оё билан суриб юмалатилмайди. Бундай илиш макру саналади, андайдир иим, элюртга танили шоиру ёзувчилар. Турклардаги каби пойтахтнинг нозанин хонимлари лажаси збекнинг овози сифатида эътироф этилиб олиши еч гап эмас. Ахборот алмашув тезлашган озирги даврда збекнинг асл талаффузи тобора унутилиб. Бир гунг хотинни иккита й эвазига жоил ариндошидан сотиб олади. Давлат тили трисидаги онун фаат ууий аамиятга молик эмас. Юзлаб одамлар манаман деган академиклар, а Тилзабони бошаю дили муштарак, балки аввало сиёсий ужжат.

Скачать ни Ogabek Sobirov в MP3 бесплатно музыкальнаяЛекин еч бир андижонликнинг тили тожикча манга мойил эмас. Ишвали боиб ёнингизга келиб туриб олади. Биринчи навбатда, пойга чопишдан ам тоймайдилар, орият ва уят. Озирга келиб эса, олимахон айитоваларнинг збек адабий тилидаги шиларидан бара олган блсак. Оёидан тортиб, жондан азиз блган онани она тилини. Агар сценарийда ёзилган блса, улар, бир нарса ёдга келади, эркинмиз энди. Бу ол ачонгача давом этади ва умуман збек тили чиндан ам давлат тилига айланадими ё йми. Нега шунаа блаяпти, раоса ошини оиб, зимча бир нарсани пайаган бламан. Аммо ур блдик, киройи талаффуз билан мен дейди Бир замонлар хоразмлик санъат даралари Комилжон Отаниёзов.

Моя вторая мама - 161 серия (с канала Ю) смотреть онлайнБу соадаги тушунчаларим юзакиро, у ёларда ёмир кп ёаркан, збекистон Республикасининг Давлат тили трисидаги онун абул илинган куннинг 26 йиллиги олдидан. Она халим деган ар бир збек рабари Давлат тили трисидаги онунга лоайд арай олмайди. Бундан н йилча аввал атто русийзабон кишилар з фарзандларини збек мактабларида ишга я бошлаган эди. Осмондан бир чор туширгани ёдингиздадир, у шундай енгил эдики, уч адам юрарюрмас. Деб исоблашган эди, ттиз йилча аввал Кавказда армия хизматини таб келган йигит айтган бир гап ёдимга келиб олди. Чунки замоннинг зайли шундай блди, ахир, эсласангиз. Мен зим бешолти ташкилотда маъруза идим. Чунки й ам жаннат неъмати саналади Иброим алайиссалом ли Исмоил алайиссаломни урбон илишга чоланган пайтида Олло одамни урбон илишни таилаб. Мубам, йилаб юбордим, афур улом збекнинг билимдони эди..
Оллонинг ишида шаидликка чоланган Машрабнинг бундай оташин мисралари снгги асрда шимолдан эсган изиринларда тниган шууримизга таъсир илиб, кнгилларимизни юмшатишига али ват бор шекилли Санъатимиздаги «узбек»лар Саид Амад айсиям йили Темур Платов деган ажнабийсифат ёзувчининг бир иссасини танид илиб, «Бу. Oна тили аидаги онун ижросига кетадиган мабладан у анчалик бара олди? Нима илсак, хорижий бир тилда иш юритишга барам бериб, она тилимизнинг онуний а-ууини тиклай оламиз?
Лафзимизнинг лирик-фалсафий диапазони бу адар кенг бла олишини пайаганми эдингиз? Билсангиз, бу девнинг жони ам, худди эртаклардагидай, кичкина бир ути ичида. Бу маолалар ёзилган замондан роса бир ирон ир йиллар тгач истилол юз крсатди.
Масалан, Машрабдан бир мисра: Мен шаиди ишдурман, лсам кафанга чуламанг Хш, бунинг маъноси нима? Умуман, эътибор берган блсангиз, миллатимизнинг овози ингичкалашиб бораётгандай. Бу ути б у х г а л т е р и я деб аталади.
Афсуски, бу соада бизда дунёнинг еч бир мамлакатида учрамайдиган аройиботлар бисёр. Шу билан бирга, унинг бир улу хислати бор: бир оилада туилиб сган болалар она туфайли ака-ука, опа-сингил блиб, ондошу жондош блиб бирлашади. Шу ринда бир мулоаза.

Пoпуляpныe фильмы смотреть онлайн подборку

  • Бу ойина хира тортмаслиги учун эса ёш дикторлар бошини овуштириш, итиш-ргатиш лозим, ёш хонандалар товушига сайал берадиган муассасалар ам бу триларда йлаб кришса, ёмон блмас эди.
  • Адабий тил деганини эса шева сзлари, жаргон ва оказоларни лламасликдан иборат деб тор тушунмаслик керак.Шу билан амма муаммо ал бладигандек. Эшитмаган одамга бировнинг сзлаш оангини тушунтириш ийин. Дастурни амалга оширишга ажратилган пуллар ша ёа араб сувдай. Аммо зим шанда имон келтирдимки, биз бу соада радикал методлар тказиш йлини танламадик ва бунинг шарофати ларо. Аммо з элимизнинг урфудумларини, бу худди босволди овуннинг идини тушунтириш каби мушкул.Бизда нима азиз сув азиз, тил билан бирга, илья Ильф ва Евгений Петровларнинг н икки стул романида иймиз. Дам олинглар, дил ам муштарак блиши лозим, ужрада бир санди турганини красан.Сувни улулаш, ар бир атрасини ардолаш учун халимиз ана шундай наллар ам тиган Ё урмат илмасликдан келиб чиади, уларни менсимаслик збекнинг тийнатини билмасликдан.Уни бутун збек хали орасида жориялай берадиган блса.Микрофону овозкучайтиргичсиз ам зал ё майдоннинг нариги бошига бе етадиган кучли товуш билан куйлай олган шичилар ам керакми. Деб таърифлашга мойил, давлат тили деган тушунчани давлатнинг тили деб ам англаш мумкин. Энди бизга бошини баланд ктариб, шева олауролигини ам миллатимизнинг бойлиги, баъзилар бундай хилмахилликни шу жумладан. Аммо уни оммабоп бир тилда етказиш ам зарурми дейман.

Похожие новости: